# حل_مشکل_از_کار_افتادن_ناگهانی_درگاه_usb_در_محیط_وی